CirkelMedia gevestigd te Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50646435, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe CirkelMedia met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

CirkelMedia kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CirkelMedia, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CirkelMedia verstrekt. CirkelMedia kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie
CirkelMedia persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers aan CirkelMedia
c. bezoekers van www.cirkelmedia.nl

2. Verwerking van persoonsgegevens
CirkelMedia verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of
digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of
andere persoonsgegevens;
b. binnenkomen via verwijzers op papier, via e-mail of Twitter

3. Doeleinden verwerking
CirkelMedia verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren een opdracht verstrekt door betreffende persoon en de declaratie / facturering voor verrichte
werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact als gevolg van jaarlijks onderhoud en eventueel regelmatig beheer van de website van betreffende persoon

4. Rechtsgrond
CirkelMedia verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de
volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van een opdracht zoals verstrekt door betreffende persoon;
c. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor op de hoogte brengen van noodzakelijk onderhoud van de website van betreffende persoon

5. Verwerkers
CirkelMedia kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van CirkelMedia persoonsgegevens verwerken. CirkelMedia sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Momenteel heeft CirkelMedia een verwerkersovereenkomst met een hostingpartij Flexwebhosting waar klantgegevens van CirkelMedia klanten bekend zijn en daarnaast voor de hosting van de eigen website websites www.cirkelmedia.nl waarvoor Flexwebhosting tevens verwerker is.

6. Persoonsgegevens delen met derden
CirkelMedia deelt slechts dan persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van het beheer van de website noodzakelijk is, in het geval van CirkelMedia betreft dat de verwerker Flexwebhosting.  CirkelMedia deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Bewaren van gegevens
CirkelMedia bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. CirkelMedia hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. klantrelatie: zolang CirkelMedia het onderhoud en het beheer van de website van betreffende persoon ter hand neemt, bewaart CirkelMedia de betreffende persoonsgegevens;
b. (financieel-)administratieve gegevens: tot maximaal 2 jaar na ontbinding klantrelatie ten behoeve van fiscale doeleinden

9. Wijzigingen privacystatement
CirkelMedia kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van CirkelMedia
gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht CirkelMedia te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met CirkelMedia door een e-mailbericht te sturen naar info@cirkelmedia.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop CirkelMedia persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met CirkelMedia door een e-mailbericht te sturen naar info@cirkelmedia.nl.

Beveiligen
CirkelMedia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.cirkelmedia.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@cirkelmedia.nl.

www.cirkelmedia.nl is een website van CirkelMedia.
CirkelMedia is als volgt te bereiken:

CirkelMedia
Westersingel 24
9201 GD Drachten